Styret

Styret skal ha fire medlemmer som velges av og blant medlemmene på foreldrerådsmøtet for to år av gangen. Ansatte som selv har barn i barnehagen kan ikke velges inn i styret. Styrets leder velges av foreldrerådsmøtet for ett år av gangen.

Styret for barnehageåret 2018/19 ser følgende ut:

Daglig leder:

Lena Smith Høiby

Styreleder:

Claudia Horntvedt

Styremedlemmer:

Hilde Søiland Fagerland 

Mina Holdhus

Ann Kristin Gjerustad

Vara:

Tarje Johnsen

Martin Andersen

Ansattes representant:

Stine Holtmoen