Foreldredrevet barnehage med lange tradisjoner

Det er foreldrene som eier barnehagen og styret består av 4 foreldrerepresentanter. Bading, turer i nærmiljøet og matlaging er noen av våre faste ukentlige aktiviteter.

4 av foreldrene utgjør styret i barnehagen (velges på Foreldrerådsmøtet, se Vedtekter). Styret møtes ca 4 ganger i semesteret.

Barnehagen har dugnad høst og vår hvor vi tar oss av løpende vedlikehold, rydding, ordning, mindre malearbeid osv. Når vi har behov for større arbeider i barnehagen velger vi komitéer, slik som for eksempel oppussingskomite.

Barnehagen har også et Samarbeidsutvalg, som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre (fra hver avdeling) og to representanter valgt av og blant de ansatte, som velges for ett år av gangen. Det velges et styremedlem som er eiers representant og samarbeidsutvalgets leder.  

Ettersom barnehagen er foreldredrevet og dessuten er en liten barnehage er foreldrene involvert og engasjert i barnehagens drift og utvikling.