Sykdom

Vi ønsker friske barn i barnehagen. For å unngå at smitte spres til andre barn og voksne, skal syke barn holdes hjemme. Husk at dette er til alles beste, også ditt eget barn.

Ved pandemiutbrudd gjelder egne retningslinjer om smittevern.

Mer informasjon finner du på https://www.fhi.no/

 

SYKDOM I BARNEHAGEN OG SMITTEVERN

Barnehagen skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som mulig,

Rutiner og regler

Foreldrene til barnet skal kontaktes umiddelbart når allmenntilstanden eller symptomer på infeksjon oppdages, slik at barnet kan hentes raskt.

Øyekatarr

Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig med pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets almenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling.

Forkjølelse

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nese tetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.  

Oppkast

Om barnet har kastet opp i løpet av natten eller morgenen, skal ikke barnet komme i barnehagen. Barnet skal av smittehensyn ha minst 48 timer hjemme fra siste tilfelle. Personalet er strenge på dette for å unngå epedemi.

Diare

Barn med akutte diare tilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som konstitusjonelt har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diare tilstand.

 

Feber

Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37, 5 om morgenen og 38 på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barnets allmenntilstand er veiledende for om barnet kan være i barnehagen. Har barnet feber skal det holdes hjemme/ evt. Hentes i barnehagen. Ved feber i opptil 3 dager bør barnet ha en feberfri dag hjemme. Ved feber på natt skal barnet, selv om det er feberfritt på morgenen, ha en dag hjemme.

Vannkopper

Barnet kan komme tilbake til barnehagen når det har dannet seg skorpe på utslettene. Så lenge barnet har væskefylt utslett er det smittsomt.

Smittsom hjernehinnebetennelse

Sykdommen skyldes smitte med enten bakterier eller virus. Den mest alvorlige formen skyldes bakterien meningokokker.

Symptomer og tegn på smittsom hjernehinnebetennelse er feber, hodepine, betydelig nedsatt allmenntilstand, nakkestivhet, lysskyhet og døsighet.

Foresatte eller personalet som får mistanke om denne sykdommen hos barn må straks søke legehjelp.

Når et slikt tilfelle av sykdommen er påvist eller det foreligger sannsynlig tilfelle av sykdommen, skal kommuneoverlege varsles som igjen vurderer hvilke tiltak som er nødvendig for å forebygge smitte.

 

Tuberkulose

Tuberkulosekontroll er obligatorisk for alle som kommer fra høyendemiske land eller som tidligere i livet har oppholdt seg mer enn 3. mnd. I høyendemiske land, ved tiltredelse eller gjeninntredelse av stilling i barnehagen. Høyendemiske land omfatter alle land unntatt Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zeeland og Japan.

Alt personell, også vikarer, plikter å oppsøke lege ved langvarige luftveisplager.

 

Smitte gjennom blod

Dette gjelder sykdommer som HIV, hepatitt B og C.

Bløende sår og neseblødninger skal stelles med engangshansker, men ellers skal vedkommende stelles/behandles som vanlig. 

Lus

Når det oppdages at ett eller flere barn har lus, bør alle barna i barnehagen undersøkes. Barnehagen gir informasjon om at det går lus i barnehagen når vi får beskjed om at et eller flere barn har lus.

Foreldrene/ foresatte skal oppfordres til å kontrollere om andre i deres husstand har fått lus. De som har lus skal behandles. Etter behandling bør foreldre/foresatte etterkontrollere en gang i uken i minst en måned. Barn som ikke har fått lus skal ikke behandles. Lege skal kontaktes om det er aktuelt å behandle barn under 1. år.

Mage- og tarmsykdommer

Oppstår det flere tilfeller av mage-/tarmsykdommer i barnehagen

skal det undersøkes på hvilken måte smitten skjer (for eksempel dårlig tilberedet mat, dårlig håndhygiene ect.)

 

Nedsatt allmenntilstand

Det er ofte mer slitsomt for et barn med nedsatt allmenntilstand å være i barnehagen enn hjemme. Barnet trenger ekstra oppmerksomhet og omsorg.

Det er viktig at tilfeller med nedsatt allmenntilstand, og ikke synlige/kjente symptomer på for eksempel forkjølelse eller influensa, blir tatt alvorlig. Det kan være påkrevet å observere barnet ekstra, derfor bør barnet sendes hjem i slike tilfeller.   

 

Diverse

Foreldre/ foresatte skal gi beskjed til personalet dersom barnet har utslett/ sår/ blåmerker og lignende på kroppen når det kommer til barnehagen. På den måten slipper personalet å vurdere om dette er noe som har kommet i løpet av dagen og kanskje er starten på en sykdom.

 Barn som er i barnehagen må være friske nok til å delta på de aktivitetene barnehagen har.  

Rutiner ved tilfelle av alvorlig sykdom i barnehagen

Ved barnehagestart skal alle foreldre gjøres oppmerksomme på at all sykdom som medfører smittefare for andre barn og ansatte, skal meldes til barnehagen med en gang. Foreldre har plikt til å melde fra til barnehagen om alvorlig smittsom sykdom i hjemmet.  

Daglig leder skal informere barnehagens foreldre skriftlig dersom alvorlig smittsom sykdom oppstår. I tillegg skal ansatte informeres om saken og om nødvendige forhåndsregler.  

Alvorlige smittsom sykdom meldes til overlegen i kommunen. Daglig leder plikter å innhente nødvendig informasjon og bistand dersom alvorlig smittsom sykdom oppstår. Foreldre plikter å følge de forhåndsregler som fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

 

Medisinering i barnehagen

Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn. Dersom legemidler må tas i den tiden barnet er i barnehagen, skal det gjøres en skriftlig avtale om hvordan dette gjøres. Ta kontakt med personalet eller daglig leder for å få skjemaet som skal fylles ut. Ingen ansatte kan pålegges å dele ut medisiner mot sin vilje.

I avtalen skal det komme tydelig fram barnets navn, navn på medisin, når, hvor mye og hvordan medisinen skal brukes.

Medisinen skal gis til personalet, som oppbevarer den på en betryggende måte. Medisinen skal ikke oppbevares på barnets hylle eller sekk.

 

Ved akuttmedisinering (som epileptisk anfall, astma, diabetes eller allergi) skal det være en instruks fra behandlende lege. Foreldrene er ansvarlige for at personalet har fått opplæring.