Handlingsplan mot mobbing

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. (Rammeplan for barnehagen 2017, kap.1)

Barn i Ullevålsletta barnehage skal oppleve trygghet og inkludering, samt oppleve å bety noe for fellesskapet. Vi vil ikke at barn i Ullevålsletta barnehage skal utsette andre for mobbing eller selv bli utsatt for mobbing. Ullevålsletta barnehage følger handlingsplanen mot mobbing fra bydelen Nordre Aker:

"Å være seg selv sammen med andre":

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å være seg selv sammen med andre